home

Huurdersvereniging Steeds Rianter Wonen

De huurdersvereniging heeft verschillende taken, die er allemaal op zijn gericht om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te behartigen.

Download op de pagina documenten het laatste verslag.


Het ontstaan


Op 27 juli 1998 werd de Wet op het Overleg Huurders/Verhuurders van kracht. Tijdens de bewonersavond in het najaar van 2000, die georganiseerd was door de toenmalige Stichting Regionaal Woningbezit, hebben enkele huurders zich aangemeld om samen met deze Stichting inhoud te gaan geven aan deze nieuwe Wet. Zo kon, dankzij de medewerking van de Stichting Regionaal Woningbezit en met de adviezen van de Nederlandse Woonbond, de oprichting van de Huurdersbelangenvereniging een feit worden. De gesloten overeenkomst is een wettelijke basis om geheel onafhankelijk en zonder enige binding of ruggenspraak de belangen van de huurders (onze leden !) te behartigen. Op 23 april 2001 werd bij de notaris de oprichtingsakte ondertekend en twee dagen later volgde de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.


De Speerpunten van SRW zijn:


1. voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit voor alle doelgroepen;
2. toegang voor alle doelgroepen in iedere wijk behouden en segregatie tegengaan;
3. participatie van alle doelgroepen mogelijk maken
4. leefbaarheid in iedere wijk bevorderen


Samenwerkingsovereenkomst


Wij hebben met woningcorporatie Stadlander een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Dit houdt in dat er op basis van wederzijds vertrouwen regelmatig overleg wordt gepleegd over beleids- en beheerzaken. Het spreekt vanzelf dat hierbij primair de belangen van onze leden het uitgangspunt zijn en blijven. Behalve met onze verhuurder onderhouden wij ook contacten met diverse andere maatschappelijke instanties, die elk op hun gebied raakvlakken hebben met de beleidsvorming op het gebied van volkshuisvesting. Hierbij moet u denken aan diverse gemeentelijke diensten, de bewoners- en vrouwenadvies commissie, de ouderenbond, de ouderen adviesraad etc. Het gaat hier om o.a. sociaal huurbeleid, onderhoud, renovatie, verbetering van woonomgeving, sloop , nieuwbouw en verkoop van huurwoningen.


Voorbeelden van zaken waar uw huurdersvereniging voor staat:


 • Onderhoud
  verbetering van de informatie en inspraak bij planmatig (groot) onderhoud en renovatie
 • Woonomstandigheden
  betere woonomstandigheden voor de huurder tijdens groot onderhoud van de woning;
 • Betaalbare huren
  streven naar betaalbare huren. De huurdersvereniging heeft inspraak bij de jaarlijkse huurverhoging
 • Toewijzing huurwoningen
  een transparante aanbieding en toewijzing van de huurwoningen
 • Leefbaarheid
  verhoging van de leefbaarheid in uw woonomgeving door terugdringen van burenoverlast. Goed kunnen onderhouden van de tuin en het erf op een acceptabel niveau zonder overlast voor de buren. En inspraak bij verandering van uw woonomgeving
 • Advies bij individuele problemen
  advies aan en zonodig begeleiding van leden bij individuele problemen die te maken hebben met het huren van de woning;
 • Advies bij aanpassing woning
  advies aan en zonodig begeleiding van leden bij aanpassing van de woningWoning voor 50+ en gehandicapten